Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Bochni

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Bochni zapewnia dostępność strony internetowej BIP KPP w Bochni http://bip.bochnia.kpp.policja.gov.pl/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 22.09.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji:  24.08.2023

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa BIP KPP w Bochni http://bip.bochnia.kpp.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

  • niektóre dokumenty, opublikowane przed wejściem w życie ustawy, nie zawierają elementów wymaganych ustawą,
  • niektóre dokumenty PDF nie są odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
  • niektóre materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji.

     Wyłączenia:

  • niektóre filmy, opublikowane przed wejściem w życie ustawy, nie posiadają napisów.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa http://bochnia.policja.gov.pl/ spełnia wymagania w 97,33 %.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22     

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest sierż. szt. Daniel Bułatowicz adres poczty elektronicznej daniel.bulatowicz@bochnia.policja.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 83 23 214. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Bochni znajduje się na ul. Krakowskiej 39 w Bochni. Jednostce podlega Komisariat Policji w Nowym Wiśniczu, usytuowany na ulicy Rynek 12, w skład którego wchodzi z kolei Posterunek Policji w Trzcianie mieszczący się pod adresem Trzciana 172. Siedziba Komendy Powiatowej Policji  w Bochni, mieści się w  trzykondygnacyjnym budynku. Do wejścia do budynku prowadzą schody, na zewnątrz budynku  znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością. Winda wjeżdża wyłącznie do pomieszczenia recepcji, znajdującego się na parterze. W kompleksie recepcyjnym zlokalizowana jest toaleta dla interesantów przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Pomieszczenia na I i II piętrze nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, gdyż brak jest windy bądź schodołaza. Na wyższych kondygnacjach brak również toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
 

Komisariat Policji w Nowym Wiśniczu mieści się w dwukondygnacyjnym budynku, do którego prowadzą dwa wejścia. Do wejścia głównego od ulicy prowadzą schody, wejściem tylnym jest możliwość dostania się osoby na wózku inwalidzkim, która ma równocześnie dostęp do pomieszczeń znajdujących się na parterze. Budynek nie jest wyposażony w windę ani schodołaz, co uniemożliwia dostęp do pomieszczeń na I piętrze dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie funkcjonuje toaleta dla osób niepełnosprawnych. 
 

Posterunek Policji w Trzcianie zajmuje budynek jednokondygnacyjny, do którego prowadzą schody – budynek jest wyposażony w schodołaz. W budynku funkcjonuje  toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Swobodne przemieszczanie się w budynku jest uniemożliwione ze względu na kilkudziesięciocentymetrowe wyniesienia lub obniżenia 3 pomieszczeń względem poziomu korytarza, co powoduje, ze budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Uwagi ogólne

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Usługa tłumacza

W Komendzie Powiatowej Policji w Bochni istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź:  https://euslugi.policja.pl/eu/tlumacz-jezyka-migowego/9,Tlumacz-jezyka-migowego-online.html

Komenda Powiatowa Policji w Bochni oraz podległe jej jednostki nie zapewniają informacji na temat rozkładu pomieszczeń, w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, 
z uwagi na ochronę obiektu zawartą w Planie Ochrony KPP oraz KP, który jest dokumentem niejawnym.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z koordynatorem.

Koordynator ds. zapewnienia dostępności

Funkcję koordynatora ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pełnią: asp. Katarzyna Kaczmarek- Maj, tel. 47 83 23 310, email: katarzyna.kaczmarek@bochnia.policja.gov.pl W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest sierż. szt. Daniel Bułatowicz adres poczty elektronicznej daniel.bulatowicz@bochnia.policja.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 83 23 214. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 18.08.2022
Data modyfikacji : 28.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bochni
Osoba udostępniająca informację:
Daniel Bułatowicz Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo - informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Daniel Bułatowicz
do góry